Hvordan visiteres man til socialtandpleje?

Man skal visiteres til socialtandpleje
Der er ens kriterier over hele landet for at blive visiteret til, dvs. tilmeldt, socialtandplejeordningen. Det kan dog variere fra kommune til kommune hvordan kriterierne bliver fortolket. Det kan også variere, hvem der i praksis visiterer borgeren ind i ordningen. 

For at være berettiget til tilbud om socialtandpleje, skal disse kriterier være opfyldt:

  • Borger har særlige sociale problemer, der gør, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat praksis samt den kommunale omsorgs- og specialtandpleje
  • Borger har folkeregisteradresse i Roskilde Kommune 
  • Borger har et CPR-nummer og er berettiget til et dansk sundhedskort.

Derudover skal borger opfylde ét eller flere af disse kriterier:

  • Borger er gadehjemløs 
  • Borger er bruger af herberger, varmestuer og væresteder pga. hjemløshed, eller borger kan ikke opholde sig i sin egen bolig
  • Borger har et omfattende stof- og/eller alkoholmisbrug og har særlige sociale problemer og ingen eller meget lille tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Borger er tidligere hjemløs, der nu bor i egen bolig.

Som oftest bliver man visiteret ind i ordningen via et af kommunens aktivitets- og samværstilbud, kommunens gademedarbejdere eller via herberger, varmestuer og væresteder

Socialtandpleje, eller specialtandpleje eller omsorgstandpleje?
De borgere, der bliver tilbudt socialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger. Hovedparten af målgruppen for socialtandpleje er hjemløse, benytter tilbud som væresteder, herberger og varmestuer, eller kan ikke opholde sig i egen bolig. Det betyder, at hovedparten af borgere i målgruppen for socialtandpleje ikke er omfattet af muligheden for direkte henvisning eller visitation til special- eller omsorgstandpleje ved akut behov for tandpleje.

I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under socialtandplejeordningen, dog af kommunen blive visiteret videre til behandling i special- eller omsorgstandplejeordningen, hvis dette synes hensigtsmæssigt ud fra en konkret vurdering. Læs mere om omsorgstandpleje eller specialtandpleje.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient klage til Styrelsen for Patientklager (tidligere Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerhed) over kommunens visitationsafgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om socialtandpleje
  • omfanget af socialtandpleje.